CEC (UpCom)
Ngày GDKHQ: 07/07/2016
Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 20%.
Quyền mua cổ phiếu, tỷ lệ 100%, giá 10,000 đ/CP.
(Tỷ lệ điều chỉnh giá 25.6:18.6)

Data Điều chỉnh:
Data Điều chỉnh CEC Quyền mua 100% và Chia Cổ tức bằng tiền 20% (ngày GDKHQ 07.07.2016)