anh ơi, em đang làm khóa luận tốt nghiệp về ngành hàng food and drink, em mới tìm được báo cáo năm 2010, 2011. Anh cho em xin báo cáo năm 2012 nhé anh. Ko biết anh có báo cáo 2013 không anh, anh cho em xin với ạ. Email của em là [email protected]<script data-cfhash='f9e31' type="text/javascript">/* <![CDATA[ */!function(t,e,r,n,c,a,p){try{t=document.currentScr ipt||function(){for(t=document.getElementsByTagNam e('script'),e=t.length;e--if(t[e].getAttribute('data-cfhash'))return t[e]}();if(t&&(c=t.previousSibling)){p=t.parentNode;if (a=c.getAttribute('data-cfemail')){for(e='',r='0x'+a.substr(0,2)|0,n=2;a.l ength-n;n+=2)e+='%'+('0'+('0x'+a.substr(n,2)^r).toString (16)).slice(-2);p.replaceChild(document.createTextNode(decodeUR IComponent(e)),c)}p.removeChild(t)}}catch(u){}}()/* ]]> */</script>. Em cám ơn anh nhiều lắm ạ.