Đối với các nhà đầu tư, một trong những chỉ số quan trọng của công ty là ROE, được tính bằng lợi nhuận ròng chia cho vốn chủ sở hữu.

Không may là ROE lại không cho chúng ta biết nhiều về kinh doanh hay cấu trúc vốn của công ty. Đó là lý do tại sao các nhà phân tích mổ xẻ ROE thành nhiều phần, gồm cả lợi nhuận biên.

Kỳ thi CFA sắp tới được tổ chức vào ngày 6 tháng 6, là một trong những kỳ thi nâng cao của Wall Street mà sẽ kiểm tra các thí sinh về ít nhất là 2 thành phần của ROE. Phần khó hơn là mô hình của DuPont. David Kostin ở Goldman Sachs’ gần đây đã thêm công thức tham khảo vào ngày 16 tháng 4 gửi đến các khách hàng của mình (bên dưới).

Bạn có thể thấy là mô hình DuPont chia ROE thành 5 thành phần. Từ trái sang phải là:

1. Tỷ lệ lãi gộp: Đây là lợi nhuận trước thuế. Hay nói một cách khác, đây là doanh thu trừ đi giá vốn và chi phí tài sản cố định. Biên lợi nhuận càng cao, lợi nhuận công ty càng lớn.
2. Vòng quay tài sản: Cho biết doanh thu tạo ra từ một đồng tài sản. Chỉ số này cho biết công ty sử dụng tài sản như thế nào
3. Chi phí vay: Cho biết áp lực tài chính bằng cách so sánh chi phí lãi vay trên tổng tài sản. Chỉ số này không thường dùng để so sánh đòn bẩy. Thông thường, nhà phân tích sẽ nhìn vào chi phí lãi liên quan đến EBIT và tổng tài sản liên quan đến nợ vay. .
4. Tài sản/Nguồn vốn: Chỉ số cho biết tình hình đòn bẩy tài chính. Khi chỉ số này cao, nợ vay cao, thì công ty đang dùng đòn bẩy tài chính cao.
5. Thuế: cho biết mức thuế suất của công ty.

Công thức của DuPont cho ta nhiều thông tin hơn so với công thức bình thường gồm Lợi nhuận ròng và Vốn chủ sở hữu.
Bây giờ bạn hiểu rằng sự ảnh hưởng của tỷ lệ lãi gộp giảm có thể được giảm nhẹ bằng sự kết hợp của vòng quay tài sản cao, giảm chi phí nợ vay, tăng đòn bẩy hoặc giảm thuế.
Mọi người thi CFA cũng như các nhà đầu tư muốn nâng cao trình độ phân tích phải nhớ và thành thục về điều này.

Nguồn: http://www.businessinsider.sg/cfa-dupont-roe-model-2015-4/#.VTXgJCGqpBc

Một cách đơn giản hơn về mổ xẻ ROE:http://en.wikipedia.org/wiki/DuPont_analysis