trading cổ phiếu tăng trưởng thì lời to hơn buy and hold rồi