"Những chiếc thuế doanh nghiệp cần phải nộp
Thuế tài nguyên
Thuế tài nguyên ứng dụng đối với các công ty khai thác tài nguyên thuộc đối tượng chịu thuế tài nguyên.
Thuế tài nguyên phải nộp = Sản lượng tài nguyên tính thuế x Giá tính thuế x Thuế suất
Chi tiết biểu thuế suất thuế tài nguyên xem tại quyết nghị 12/2013/UBTVQH13
Thuế kiểm soát an ninh môi trường
https://nguyenanhtax.vn/cac-loai-thue-doanh-nghiep-phai-nop-moi-nhat-nam-2022-21122021.tax
Thuế bảo vệ môi trường là một mẫu thuế gián thu, thu vào sản phẩm, hàng hóa khi sử dụng gây tác động xấu đến môi trường. Công thức tính thuế bảo kê môi trường như sau:
Thuế kiểm soát an ninh môi trường phải nộp = Số lượng đơn vị hàng hóa tính thuế x Mức thuế tuyệt đối trên 1 tổ chức hàng hóa
Luật Thuế kiểm soát an ninh môi trường 2010 quy định về 08 đội ngũ hàng hóa phải chịu thuế BVMT.
Thông tư 152/2011/TT-BTC và Thông tư 159/2012/TT-BTC quy định cụ thể về số lượng công ty hàng hóa tính thuế.
quyết nghị 579/2018/UBTVQH14 quy định cụ thể về mức thuế tuyệt đối thuế BVMT.
https://nguyenanhtax.vn/bang-can-doi-ke-toan-la-gi-nguyen-tac-va-cach-lap-chi-tiet-nhat-07012022.tax
Thuế tiêu thụ đặc biệt
Công thức tính thuế tiêu thu đặc thù được xác định như sau:
Thuế TTĐB phải nộp = Giá tính thuế TTĐB * Thuế suất thuế TTĐB
Trong ấy, giá tính thuế TTĐB và thuế suất thuế TTĐB được quy định chi tiết tại Luật thuế TTĐB 2008 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật Thuế TTĐB 2014, Luật thuế tiêu thụ đặc thù sửa đổi 2016 và Luật sửa đổi các Luật về thuế 2014)."
Nguyên Anh Tax