[img]data/attachments/14/14699-0d27aecbbb43135cb209f5eb86da4908.jpg[/img]

triết lý kinh doanh

coi trọng yếu tố con người và hướng tới tương lai với tầm nhìn rộng mở.

tầm nhìn

là chuyên gia tại thị trường mới nổi, chúng tôi giúp khách hàng thành công trong việc quản lý đầu tư và tích cực hỗ trợ khách hàng chuẩn bị cho tương lai hưu trí đảm bảo.

những nguyên tắc cốt lõi

tất cả vì lợi ích khách hàng


thành công của khách hàng chính là thành công của mirae asset. chúng tôi xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng bằng cách nỗ lực làm tăng giá trị tài sản của khách hàng thông qua những chiến lược đầu tư hiệu quả.


nguyên tắc khách quan

chúng tôi đánh giá các cơ hội đầu tư một cách khách quan. tính khách quan đảm bảo quyết định đầu tư của chúng tôi luôn luôn phù hợp với nhu cầu của khách hàng.


tinh thần tập thể

mirae asset coi trọng khả năng của mỗi cá nhân và tinh thần làm việc tập thể. chúng tôi hướng đến một môi trường làm việc trọng dụng nhân tài và tạo ra các cơ hội công bằng cho tất cả nhân viên.


trách nhiệm đối với cộng đồng

mirae asset tự hào là một công ty đóng góp cho cộng đồng. chúng tôi đã, đang và cam kết sẽ tiếp tục tài trợ cho các hoạt động xã hội và góp sức vào các sáng kiến cộng đồng.