số của mình may quá, chưa gặp tình trạng này bao giờ. may quá may quá